ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

กฎระเบียบ ข้อบังคับการใช้งานศูนย์สื่อการศึกษา (Rules)

[1] กฎระเบียบ ข้อบังคับการใช้งานศูนย์สื่อการศึกษา (Rules)

[2] พูดคุยทั่วไป (General Discussion)

สื่อ ETV

[3] วิชาภาษาอังกฤษ

[4] วิชาวิทยาศาสตร์

[5] วิชาคณิตศาสตร์

สื่อระดับประถมศึกษา

[6] คณิตศาสตร์

[7] ภาษาอังกฤษ

[8] ภาษาไทย

[9] วิทยาศาสตร์

[-] สังคมศึกษา

สื่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[-] คณิตศาสตร์

[-] ภาษาอังกฤษ

[-] ภาษาไทย

[-] วิทยาศาสตร์

สื่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[-] คณิตศาสตร์

[-] ภาษาอังกฤษ

[-] ภาษาไทย

[-] วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN's Media)

[-] ประเทศไทย (Thailand)

[-] คลังความรู้อาเซียน

[-] ประเทศบรูไน (Brunei)

[-] ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

[-] ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine)

[-] ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)

[-] ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

[-] ประเทศลาว (Laos)

[-] ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

[-] ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

[-] ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

หลักสูตร ม.6 8 เดือน

[-] รายวิชาเสริมการเรียนรู้โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน

สื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาของ กศน.อำเภอ

[-] ผลงานการอบรมโครงการผลิตหนังสั้นรุ่นที่ 1 ของครู กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

[-] ผลงานการอบรมโครงการผลิตหนังสั้นศาสตร์พระราชา

[-] ผลงานการอบรมโครงการผลิตและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ฯ กศน.อำเภอ

[-] สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี

[-] ผลงานการผลิตสื่อการศึกษาของ ครู กศน.อำเภอ

[-] ผลงานการผลิตสื่อของนักศึกษา กศน.

หนังสือเรียนหลักสูตร English Program

[-] หนังสือเรียน

สื่อรายวิชาเลือก

[-] สื่อรายวิชาเลือกต่างๆ

5 สาระ การเรียนรู้

[-] สาระทักษะการเรียนรู้

[-] สาระการพัฒนาสังคม

[-] สาระทักษะการดำเนินชีวิต

[-] สาระการประกอบอาชีพ

[-] สาระความรู้พื้นฐาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version